Events

Sanāksme „Plānosim Baltijas jūru II: Jūras telpas izmantošanas perspektīvas Kurzemes rietumu piekrastē” -LV

2010. gada 22. oktobris, Pāvilosta

2010. gada 22.okobrī, Pāvilostā Baltijas Vides Forums organizēja sanāksmi „Plānosim Baltijas jūru II: Jūras telpas izmantošanas perspektīvas Kurzemes rietumu piekrastē” projekta BaltSeaPlan ietvaros. Sanāksme bija kā nākamais solis ceļā uz jūras telpiskā plānojuma izstrādi projekta pilot-teritorijā - Latvijas Republikas jūras ūdeņos, Kurzemes rietumu piekrastē.

Sanāksmes galvenais mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar dažādiem jūras izmantošanas veidiem, interesēm, iespējamiem konfliktiem un rosināt diskusiju starp dažādu nozaru pārstāvjiem, kopīgi meklējot risinājumus dažādās konfliktsituācijās projekta pilotteritorijā.

Sanāksmes galveni diskusiju temati:
  • projekta BaltSeaPlan ieviešanas gaita, sasniegtajie rezultāti un turpmākie uzdevumi;
  • galvenās jūras telpas izmantošanas intereses (zivsaimniecību, energoresursu ieguvi, ostu darbību, tūrismu) un to attīstības perspektīvas projekta pilotteritorijā „Kurzemes rietumu piekraste”;
  • starpnozaru konfliktsituācijas projekta pilotteritorijā;
  • starpnozaru diskusijas jauktās darba grupās (izmantojot World café metodi) iespējamo risinājumu meklējumos konfliktsituācijās starp dažādām nozarēm.

Sanāksmē piedalījās 41 dalībnieks no iesaistītajām ministrijām un atbildīgajām valsts institūcijām, vietējām pašvaldībām, ostu un jūrniecības nozarē strādājošajiem, pārstāvjiem no zivsaimniecības, tūrisma, nevalstiskajām organizācijām un citi interesenti.

Semināra materiāli un ziņojums.